AQUESTA ASSOCIACIÓ I AQUEST BLOG NO SÓN OPERATIUS

BENVOLGUTS I BENVOLGUDES


per motius de causa major, aquest blog, així com l'activitat d'aquesta associació resten en suspens fins a la nova assamblea

El Secretari, a 26 DE FEBRER DE 2012

dimecres, 27 d’abril de 2011

Vocabulari Forestal en línia

El Vocabulari forestal: català-castellà-anglès-francès ja està disponible
en línia


Ja es pot descarregar lliurement el Vocabulari forestal:
català-castellà-anglès-francès, d'Adriana Gil i altres.

L'obra, que ha estat publicada conjuntament per la Universitat Politècnica
de València i la Xarxa Vives d'Universitats, recull 5.945 de diferents
branques de la ciència forestal, com la Silvicultura, l’Ordenació
forestal, la Dasometria, els Aprofitaments o les Repoblacions forestals;
d’altres ciències bàsiques relacionades amb el medi natural, com la
Biologia vegetal o la Geomorfologia i d’altres aspectes relacionats amb
els terrenys forestals. El vocabulari es presenta ordenat de manera
alfabètica discontínua i, per a cada terme, se’n donen les equivalències
corresponents al castellà, anglès i francès. En els noms de plantes, fongs
i animals se’n dóna també el nom científic. A més de la informació
d'equivalents, hi ha informació gramatical, sinònims catalans documentats
i índexs d'equivalències per facilitar-hi la recerca multilingüe.

La referència completa per a citacions és la següent:

Gil, A.; Delgado, R.; Garcia, V.; Mac Donald, P.; López, M.; Baynat, M.E.
Vocabulari forestal: català-castellà-anglès-francès. València: Xarxa Vives
d'Universitats – Universitat Politècnica de València, 2010, ISBN
978-84-8363-609-1, N. Pàg. 641.

Disponible en línia:
http://www.upv.es/entidades/AEUPV/info/Vocabulari_Forestal.pdf