AQUESTA ASSOCIACIÓ I AQUEST BLOG NO SÓN OPERATIUS

BENVOLGUTS I BENVOLGUDES


per motius de causa major, aquest blog, així com l'activitat d'aquesta associació resten en suspens fins a la nova assamblea

El Secretari, a 26 DE FEBRER DE 2012

dijous, 27 de novembre de 2008

VOCABULARI

Pàgina realitzada per en Jaume Pol i Pedrós
Aquesta pàgina ha estat modificada el 25/02/98
http://personal.redestb.es/j.pol/motors.htm


Explotació forestal: Procés desde l´adjudicació, subasta... fins que les fustes entren al lloc de recepció de l´industria forestal. Cada dia és un procés més mecanitzat.

* Tallada:

Abatiment: Es fa amb motoserra professional (50-100cc), amb talladora o collitadora d´arbres, processadora.

Desbrancat: Motoserra (30-50cc), processadores.

Trossejat: Motoserra o processadora.

Escorçat: Capçals d´escorçat, escorçadores de rotor, processadores.

*Extracció:

Reunió de fustes / Desemboscar: Es fan aquestes tasques amb tractor forestal (skidder) amb cabrestany o cable del tractor, i cadenes (chokers). Tractor amb una grapa hidràulica. Tractor agrícola amb cabrestany, remolc i pluma (o autocarregador), telefèrics forestals, mules mecàniques.

*Transport:

Carga: Mula mecànica.

Transport: Camions de tracció simple o 4X4 amb plumes hidràuliques.

Descàrrega: Caixes de camions basculents, teleros abatuts.

* Aprofitament de subproductes:

Llenyes: En referència a les capçades, brancatge, espècies forènees... Normalment s´utilitzen tractors autocarregadors, tractors amb remolc o skidders.

Estelles: Per a evitar focs i afavorir la descomposició, per a forns de ceràmica, calefaccions...


XERRAC MECÀNIC

Xerrac mecànic: Altrament dita motoserra; És una màquina manual, amb un motor d´explosió de 2T, que dóna potència a uns òrgans de tall composats per una barra guía (espasa) al voltant de la gira una cadena de tall.

Xerrac elèctric: Molt lleuger, poc sorollós i endollat a la corrent. S´utilitza en jardineria, en industries forestals (en la recepció de la fusta, per a tractar els troncs).

Xerrac hidràulic: Normalment en processadores, per a tallar els arbres.

Xerrac de gasolina: Pot funcionar en diferents posicions sense aturar-se (cap per avall, de costat...).

Xerrac de gasolina

Tipus Bricolatge Semiprofesionals Professional
Cilindrada 30/40cc 40-60 cc 60-120 cc
Potència 1'5-2 cv 2'5-4 cv 4-8 cv

Parts del xerrac mecànic

Conjunt motor:

*Format per un cilindre i un pistó.

*Sistema d´encesa

*Sistema d´arrencat

*Sistema de transmissió: Embrague, pinyó d´arrossegament

*Carburador

*Silenciós i escapament

Òrgans de tall:

*Barra guia (espasa)

*Cadena de tall

*Tensor de cadena

*Sistema de lubrificació

*Dents d´anclatge

Òrgans de seguretat i annexes:

*Blocatge d´acceleracions involuntàries

*Protectors de ruptura de cadena

*Frè de cadena

*Sistema antivibracions

*Protector de mà esquerra

*2 empunyadures

*2 dipòsits

*Envoltori i starter, mandos...

<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<--<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<

CONJUNT MOTOR

Cilindre i pistó: Cilindre d´alumini, amb aletes de refrigeració i per dins fet amb un al·liatge molt dur i resistent al fregament. Normalment va a 8000 rev./min.

La posició més bona del cilindre a la motoserra és la vertical, o inclinat lleugerament endevant: s´eviten vibracions.

El pistó és petit, d´alumini, i amb 1 sol segment (per a reduïr el fregament).

El cigonyal és format per 2 peces, unides per un buló.

El carburador vaporitza -barreja- el combustible en un cabdal d´aire, aconseguint una proporció d´aire-combustible adequada a cada situació de treball. Se'l-s anomena carburadors de membrana, i tenen la particularitat de permetre que el motor segueixi funcionant independentment de la posició del xerrac.

El filtre d´aire s´ha de netejar periòdicament, i la seva millor situació es troba a la part posterior del xerrac (així no s´embruten tant).

La connexió del carburador al motor cal que eviti les vibracions i l´escalfor del motor.

Sistema d´encesa: És l´encarregat de suministrar la guspira a la bugia que farà explosionar la barreja. Actualment tots són sistemes d´encesa electrònica. També té un sistema de refrigeració per aletes.

Sistema d´arrencada: Habitualment és de tipus trinquet (el que permet engegar el xerrac d´una estrebada a la corda).

Sistema de transmissió: L´embrague és centrífug i automàtic: Com més gas, més ràpid va la cadena. Va equipat del plat, els contrapesos i el tambor. El pinyó pot ser amb dents externes (solidari amb la peça del tambor) o d´anell/dents internes (no solidari amb el tambor).

Silenciós i escapament: El tub d´escapament va situat al devant, per evitar cremades i problemes. Té un sistema de silenciós que el que fa es passar el soroll per un silenciós (sistema de plaques laberíntic) per a reduïr el soroll.

ÒRGANS DE TALL:

Espasa: Té una zona que és molt més propensa al desgast (la part superior del devant). L´espasa ideal és la que té molta resistència al fregament i flexibilitat.

Actualment està formada per làmines d´acer premsades, i amb un templat a tota la zona que està en contacte amb la cadena.

Longitud: Depèn de la potència del motor i dels diàmetres que cal tallar.

Tipus: Fixa: (normal), la que més s´utilitza a bosc.

Amb estel de reenviament: Té un pinyó que ajuda a disminuír el roçament a la zona crítica.

De puntera recanviable: Quan la zona crñitica s´ha de canviar, cap problema.

Característiques: Simètriques: Podem anar-les canviamt de costat, per a que no sigui sempre el mateix tros el que pateixi.

Assimètriques: Per a augmentar la seguretat, disminueix el tros de la cadena que pot donar un rebot de la màquina.

Totes les motoserres tenen uns forats a la cadena que serveixen per a tensar-la (són correders). Hi ha un forat rodó, al costat d´aquests, que serveix per a engrasar la cadena.

Cadena: Seqüència ordenada de diferents tipus d´eslabons units per remaches.

Eslabons d´arrastre: Per a accionar la cadena (reben el moviment del pinyó d´arrastre).

Eslabons d´unió: Uneixen els diferents eslabons.

Eslabons de tall: Anomenats gúbies.

Traçador de profunditat: Serveix per a indicar la profunditat de tall que farem. Si fos massa gran, la cadena es quedaria trabada. També serveix per a treure les serradures i netejar el forat.

Les gubies es troben col·locades a un costat i altre de la cadena, per a fer un millor tall.

Característiques gúbies: Depenen del perfil que tinguin

Eslabons combinats: Un eslabó fa 2 funcions.

Eslabons de seguretat: Eviten el retrocés de la màquina.

La cadena i el pinyó sempre han de coincidir. Al cap de 2-3 cadenes, el millor és canviar també el pinyó.

A l´hora de triar la cadena, cal tenir en compte:

Gruix d´eslabons d´arrastre.

Longitud de la cadena.

Pas de la cadena: Cal que sigui la meitat de la distància que hi ha entre el centre de 3 remaches consecutius: Pas = d/2

S´expresa en polzades i en passos estàndar (1 polzada = 2’54cm).

Afilar la cadena:

Requereix molta pràctica, i cal respectar els angles:

  1. Angle de tall o de placa superior (20-35 º)
  2. Angle d´atac o de placa lateral
  3. Angle de tall (60º).

Cal regular la profunditat dels marcadors cada 2-3 afilades, i cal afilar-la de nou cada vegada que la cadena toqui a terra, o topi amb una pedra... Cada vegada que es reposti i cada dia al final de la jornada de treball.